Kapcsolat

Székhely:

1067 Budapest,

Podmaniczky utca 33. fsz. 2

Iroda, raktár:

1067 Budapest, Eötvös u.53.

Email: eptechinvestgeneral@gmail.com

Műszaki és értékesítési 
ügyekben

Major Sándor

Mobil: +36-30/941-8828

Köpe Csaba

Mobil: +36-30/559-2244Egyedi Bútorok

Egyedi bútorok tervezése, kivitelezése.

hidvegibutor.huMegbízási szerződés

INGATLANKÖZVETÍTŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

ÁRVÁLTOZÁS KIRÁLY UTCA 44 !!!


amely létrejött egyrészről a:


Éptech-Invest General Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-1067 Budapest, Podmaniczky u. 33. fszt. 2., Cg.: 01-09-916734, KSH szám: 14720536-6810-113-01, adószáma: 14720536-2-42, képviselik: Major Sándor ügyvezető és Köpe Csaba ügyvezető önállóan) mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,


másrészről a(z)


.................................................... (székhelye: ................................................................., Cg.: ................................., adószám: .................................., bankszámlaszám: ................... Bank ............................................, képviseli: .......................) mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott;


a Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek - között az alábbi feltételek szerint:1. Az előzmények és a jogi állapot


1.1. Megbízó kijelenti, hogy az Éptech-Invest Kft kizárólagos, tulajdonát képezi a Budapest VI. kerület Király utca 44. szám alatti, 29.349/0/A/27 helyrajzi számú ingatlan, amelyen a Megbízó tetőtér beépítési projekt keretében új építésű lakásokat kíván értékesíteni.

1.2. Megbízó kijelenti és igazolja, hogy az 1.1. pontban megnevezett projekt felépítésére jogerős építési engedéllyel rendelkezik.


2. A megbízás tárgya


2.1. Megbízó megbízza Megbízottat az ingatlan kiajánlására, annak értékesítésére, illetve, hogy ennek során közreműködjön az ügyletek előkészítésében és lebonyolításában – a továbbiakban együttesen: Ingatlanközvetítés.

2.2. Megbízott a 2.1. pontban írt megbízást elfogadja, és kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges szakértelemmel, gyakorlattal és hatósági engedélyekkel rendelkezik.

2.3. Felek megállapodnak, hogy a köztük levő jogviszonyt a jelen szerződésben írt feltételek szerint szabályozzák.

2.4. Az Ingatlan értékesítési árát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.


3. A szerződés időtartama


3.1. Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.

3.2. Jelen szerződést mindkét fél, 30 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondhatja.

3.3. A jelen ingatlanközvetítői megbízás nem kizárólagos ingatlanközvetítői tevékenységre vonatkozik. E körben megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízó azon vevő jelölttel köt szerződést, akit – egyező szerződéses feltételek esetén – bármely meghatalmazott ingatlanközvetítő előbb közvetít ki a megbízónak.

3.4. A Megbízott saját költségviselésére és üzleti kockázatára végzi a tárgybeli ingatlanközvetítői tevékenységet.4. Megbízott feladatai


4.1. Megbízott a 2.1. pontban írtak érdekében:


a. felveszi saját számítógépes adatbankjába a Projekt és az Ingatlan adatait,

b. meghirdeti az Ingatlant értékesítés céljából, saját vagy nyilvános média eszközökben;

c. részletesen ismerteti az Ingatlant saját internetes oldalán, az ingatlan konkrét beazonosításra alkalmas adatainak közzététele nélkül;

d. bemutatja az Ingatlant meglevő ügyfélkörének, az ingatlanpiac általa ismert résztvevőinek;

e. tájékoztatja az Ingatlanról az érdeklődőket ügyfélszolgálati irodájában;

f. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az Ingatlan megvásárlásához felhasználható hitelekkel kapcsolatban – külön megállapodás alapján – igénybe vehetik az erre vonatkozó szolgáltatásokat;

g. részt vesz az Ingatlan értékesítésére irányuló üzleti tárgyalásokon, szakmailag támogatja az ügylet létrejöttét;

h. a Megbízott jogosult tevékenységéhez további ingatlanközvetítő alvállalkozó/teljesítési segéd igénybevételére, saját üzleti jutaléka terhére. Ezen alvállalkozó/teljesítési segéd kiválasztásáért és tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Ezen alvállalkozóval a Megbízónak nincs közvetlen jogviszonya.


4.2. Nem tartozik Megbízott feladatai közé az értékesítéssel kapcsolatos adótanácsadás, továbbá a tárgybeli ingatlanhoz kapcsolódó szerződések elkészítése, amely ügyvédi közreműködést igényel. Az ügyvédi közreműködésre vonatkozó megbízás és annak feltételei az Eladó és a Vevő közötti közvetlen megegyezés tárgya.


5. Megbízó feladatai


5.1. Megbízó a 2.1. pontban írtak érdekében:


a. a jelen szerződés egyúttal igazolja, hogy a Megbízott jogosult eljárni a Megbízó felhatalmazása alapján;

b. a kiajánlandó ingatlanokra vonatkozó információ a Megbízottnak, illetve vevő jelöltnek a Megbízó www.eptechinvest.hu weboldalán érhető el, melyet a Megbízó folyamatosan aktualizál és karban tart;

c. Megbízó kötelezettséget vállal, hogy minden tőle telhetőt megtesz a 2.1. pontban írtak sikeres lebonyolítása érdekében, együttműködik a Megbízottal;

d. biztosítja a Társasház és az Ingatlan előre egyeztetett időpontban (munkanapokon 9-16 óra között) helyszíni megtekintését;

e. a Megbízott által felkutatott, közvetített lehetséges vevőkkel haladéktalanul tárgyalásokat kezd, és a lehető legrövidebb időn belül dönt a szerződéskötés tárgyában;

f. a vevővel létrehozott kölcsönös szerződési szándék alapján megköti az adásvételi, vagy a tulajdon átruházáshoz, illetve az Ingatlan egyéb jogügyletéhez szükséges szerződéseket (előszerződés, vételi jogi szerződés, stb.);

g. amennyiben Megbízó az egyes Ingatlanra vonatkozóan a „g” pontban írt valamely szerződést megköt, úgy erről 2 munkanapon belül írásban köteles értesíteni a Megbízottat, a vevő nevének és lakcímének megjelölésével, amennyiben a vevő a Megbízott által felkutatott, közvetített személynek/gazdasági társaságnak minősül.


5.2. Ajánlatkérőnek minősül az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy, továbbá hozzátartozója vagy az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, illetve az olyan gazdálkodó szervezet, amelynek az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személyvezető tisztségviselője vagy munkavállalója. Az ajánlatkérők azonosítása érdekében az ingatlan adatainak megismerésekor az adatokat megismerő személyek nyilatkozatot írnak alá.


5.3. A regisztrált vevői érdeklődők adatlistáját a Megbízott, hetente email-ben továbbítja a Megbízónak.


6. A megbízás sikeres teljesítése


6.1. Amennyiben a Megbízó és a Megbízott által közvetített ajánlatkérők vagy az 5.2 pontban írt személyek vagy szervezetek bármelyike között tulajdonjog átruházására, vagy más ellenérték fejében történő jogszerzésre irányuló szerződés jön létre jelen szerződés időtartama alatt vagy a szerződés megszűnését követő 12 hónapon belül, a megbízás sikeresen teljesítettnek tekintendő.

Sikeres teljesítésnek számít továbbá az is, ha a Megbízott által közvetített ajánlatkérők vagy az 5.2 pontban írt személyek vagy szervezetek részére átruházásra kerül az Ingatlan tulajdonjogával rendelkező gazdasági társaság tulajdonjoga részben vagy egészben.


A megbízás sikeresen teljesítettnek számít abban az esetben is, ha az ingatlan átruházása Megbízó és Megbízott vevőjelöltje között azért nem jön létre, mert harmadik személy él elővásárlási jogával, és a vevőjelölt helyébe lépve közte és Megbízó között jön létre az ingatlan átruházására irányuló szerződés.

A megbízást sikeresen teljesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben a Megbízó a tulajdonát képező másik ingatlanával kapcsolatban köt szerződést a Megbízott által közvetített ajánlatkérővel. Ebben az esetben a megbízási díj alapja a Megbízó és az ajánlatkérő között létrejött szerződésben meghatározott ellenérték.


6.2. Eredményesnek minősül Megbízott 2.1. pontban írtak szerinti feladat teljesítése, abban az esetben, amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 2.4. pontjában meghatározott vételár megfizetésére hajlandó vevő(ke)t, mutat be Megbízónak, és Megbízó ennek következtében akár a jelen szerződés hatálya alatt, akár annak bármely okból történő megszűnése után a vevővel (vevőkkel) az Ingatlan tulajdonjogának átruházásra irányuló, vagy az Ingatlan használatát más módon (például, de nem kizárólagosan bérlet, haszonélvezet útján) lehetővé tevő szerződést (vagy előszerződést, opciós szerződést) köt és a vevő a tárgybeli szerződésre vonatkozó foglalót kifizette.


6.3. Felek megállapodnak, hogy eredményesnek minősül Megbízott 2.1. pontban írtak szerinti feladat teljesítése abban az esetben is, amennyiben Megbízó az Ingatlan tulajdonjogának átruházásra irányuló, vagy az Ingatlan használatát más módon (például, de nem kizárólagosan bérlet, haszonélvezet útján) lehetővé tevő szerződést (vagy előszerződést, opciós szerződést) köt az alábbi személyek bármelyikével és ezen személyek bármelyike a foglalót kifizette:


a.) a Megbízott által bemutatott vevő hozzátartozójával (Ptk. 8:1§), és/vagy

b.) a vevő, vagy hozzátartozója által képviselt jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal, és/vagy

c.) olyan jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal, amelynek vevő, vagy hozzátartozója tagja, tulajdonosa, és/vagy

d.) olyan személlyel, aki/amely az Ingatlan értékesítéséről közvetve a Megbízottól szerzett tudomást.7. A megbízási díj összege, esedékessége, megfizetése


7.1. Megbízottat a sikeres ingatlanközvetítői tevékenységéért megbízási díj illeti meg.

7.2. A megbízási díj az Ingatlan bruttó vételárának/szerződési árának 3 %-a + ÁFA

7.3. A megbízási díj megfizetése az adott az Ingatlan tulajdonjogának átruházásra irányuló, vagy az Ingatlan használatát más módon (például, de nem kizárólagosan bérlet, haszonélvezet útján) lehetővé tevő szerződés (vagy előszerződés, opciós szerződés) megkötése után, két részletben kerül megfizetésre.

A megbízási díj teljesítésigazolás után, megbízotti számla ellenében kerül kifizetésre akként, hogy 1.5%+ÁFA a foglaló megfizetésekor, további 1.0%+ÁFA a következő vételárrész megfizetésekor, és a fennmaradó 0.5%+ÁFA a lakás átadását követő 90%-os vételár Megbízó számlájára érkezését követő 8 munkanapon belül kerül átutalásra. Amennyiben a Vevő által az ingatlan megvételére megfizetett első teljesítés mértéke eléri az ingatlan bruttó vételárának 25%-át, úgy az előbbiek akként módosulnak, hogy Megbízó a Megbízott számára járó első és második jutalék összegét, amely az ingatlan bruttó vételárának 2,5%+ÁFA összege, a Vevő által eszközölt első teljesítés jóváírását követő 8 munkanapon belül átutalja Megbízott részére.

.

8. Felek egyéb jogai és kötelezettségei


8.1. Felek megállapodnak, hogy az 2.4. pontban meghatározott vételárnál alacsonyabb összegért sem a Megbízó, sem a Megbízott nem ajánlhatja vételre az Ingatlant csak abban az esetben, ha a Megbízó a vételár változásáról előzetesen írásban értesíti a Megbízottat. Az írásbeli értesítés Megbízott általi visszaigazolása előtt a Megbízó, nem jogosult az eredeti vételártól eltérni.


8.2. Abban az esetben, ha Megbízó a Megbízott által felkutatott, közvetített lehetséges vevő részére az Ingatlant nem az 2.4. pontban meghatározott vételárért értékesíti, hanem alacsonyabb összegért, úgy erről előzetesen írásban köteles a Megbízottat értesíteni. Ennek elmulasztása esetén a megbízási díj számításának alapja az eredetei, 2.4. pontban írt vételár.


8.3. Megbízott a Megbízótól - az ingatlannal kapcsolatban kapott - információkat valósnak fogadja el, azok valóságtartalmát nem köteles ellenőrizni, és az információk valódiságáért semmilyen módon nem felelős a lehetséges vevő(k) felé.


8.4. Megbízott vállalja, hogy Megbízótól származó, minden információt üzleti titokként, bizalmasan kezel és a Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül nem teszi közzé, illetve nem tárja fel, és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a nyilvános forrásból származó információkra, a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésére, valamint kivételt képeznek ez alól mindazon információk, melyek a lehetséges vevő(k) előzetes tájékoztatására szolgálnak a feladat legoptimálisabb teljesítése érdekében.


8.5. Megbízó meghatalmazza Megbízottat, hogy az általa közvetített vevő(k)től az Ingatlanra vonatkozóan megkötött szerződés(ek)ről információt kérjen.


8.6. Megbízott semmilyen jogcímen nem felelős a Megbízó és a vevő(k) között létrejövő szerződés teljesítéséért, illetve a szerződés esetleges meghiúsulásáért.


8.7. Megbízott jogosult a Megbízó nevére, a végzett feladatra szakmai referenciaként hivatkozni. Megbízott tevékenysége során jogosult a „értékesítő” megjelölést használni.


9. A szerződés felmondása


9.1. Felek a jelen megbízási szerződést indokolás nélkül jogosultak azonnali hatállyal írásban felmondani, a folyamatban lévő kiajánlásokra vonatkozó, jelen szerződésben rögzített elszámolás kötelezettségével.


9.2. A jelen szerződés bármely jogcímen és időben történő megszűnése nem érinti a Felek megszűnés előtt keletkezett jogait és kötelezettségeit.


10. A szerződés érvényessége, hatályossága, a jogviták rendezése


10.1. Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés érvényességéhez a jelen szerződést aláíró felhatalmazott vezető tisztségviselő cégszerű aláírásán kívül más személy, testület hozzájárulása nem szükséges.

10.2 Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés érvényességéhez a jelen szerződést aláíró felhatalmazott vezető tisztségviselő aláírásán kívül más személy, testület hozzájárulása nem szükséges.

10.3 Abban az esetben, ha a jelen szerződés valamely rendelkezése bármely ok miatt érvénytelen lenne, úgy az nem érinti a jelen szerződés egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás a Felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel.

10.4 A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésekor nem állnak sem végelszámolás, sem csőd, sem felszámolási eljárás hatálya alatt, s e jogi helyzetük bármely változásáról haladéktalanul írásban értesítik a másik szerződő felet.

10.5 A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon mindkét szerződő Fél cégszerűen aláírta.

10.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

10.7 Bármely vita eldöntését, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek elsődlegesen, tárgyalás útján kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén bírósági vitarendezést kezdeményeznek, amelyre kikötik a Megbízó gazdasági társaság székhelyének illetékes bíróságát.

10.8 Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, egyező szerződési akarattal jogosultak módosítani.
Felek a jelen 6 oldalból álló megbízási szerződést elolvasták, és mint akaratukkal megegyezőt, aláírták.Budapest, 2015. ........................
……………………………….. ………………………………..

Éptech-Invest Genaral Kft.

Megbízó MegbízottÉptech Invest General Kft 2014